Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 99 - 22 НС
Смолян, 17.10.2014

ОТНОСНО: Жалба от Рабие Лютвиева Кьосева, упълномощен представител на Коалиция „БСП – лява България”.

РИК - Смолян е сезирана с  жалба с Вх. № 131  от 27.09.2014 г., от Коалиция „БСП - лява България", чрез упълномощения представител Рабие Лютвиева Кьосева по силата на пълномощно с изх. №81/05.09.2014 год., по която комисията се е произнесла с решение № 56-22 НС от 28.09.2014г. и е отхвърлила жалбата.

С решение № 1293 - НС от 08.10.2014г. ,  ЦИК отменя решение № 56-22 НС от 28.09.2014 г. на РИК - Смолян, в частта му, в която е оставена без уважение жалбата на Рабие Лютвиева Кьосева - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", и преписката е върната на на РИК - Смолян, за произнасяне по жалбата, съобразно мотивите изложени в решението. В обстоятелствената част на решение № 1293 - НС от 08.10.2014г. , ЦИК - гр. София приема, че държавна служба се заема не само по служебно правоотношение, а и по трудово правоотношение. Държавната служба е дейност по осъществяване функциите на държавата. Кметовете на общини и цялата администрация към тях, включително заместник-кметовете, са част от изпълнителната власт и изпълняват функциите на държавата на територията на съответната община, поради това извършваната от тях дейност е държавна служба.

С писмо изх. № 17 от 13.10.2014г. РИК-Смолян е изискала от кмета на Община Смолян да информация относно това дали Марин Ташев Захариев е ползвал по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск, за времето от регистрацията си като кандидат за народен представител - 01.09.2014г.,   до обявяването на резултатите от изборите - 09.10.2014г. До настоящия момент такава информация не е постъпила, но на 26.09.2014г. в РИК - Смолян е входирано искане за промени в съставите на СИК на територията на Община Смолян, подписано от Марин Ташев Захариев, в качеството му на заместник кмет на общината, което обоснова извода, че на тази дата той не е ползвал неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск, за времето от регистрацията като кандидат за народен представител, до датата на обявяване на изборните резултати.

Съгласно чл. 161, ал. 1 от ИК - „Кандидат, който заема държавна служба, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите". С оглед решение № 1293 - НС от 08.10.2014г. ,  на ЦИК - гр. София, с което е прието, че заместник кметовете са част от изпълнителната власт и изпълняват функциите на държавата на територията на съответната община и извършвана от тях служба е държавна по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ИК.

Беше предложен проект на решение, според който на основание чл.72, ал. 1, т. 20, чл.161, ал.1 и чл. 495 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия да постанови решение, с което да приеме за установено, че Марин Ташев Захариев в качеството си на заместник кмет на Община Смолян  не е изпълнил задължението си да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за деня 26.09.2014 г., поради което е извършил нарушение на чл.161, ал.1 от ИК. Поради това да бъде възложено на Председателя на РИК - Смолян да състави АУАН, след влизане в сила на решението.

При проведеното гласуване Районна избирателна комисия 22 - Смолян, не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на фондацията. От присъстващите в залата 12 членове на комисия за проекта на решение гласуваха 5 - Иван Милков Гавазов, Маргарита Георгиева Солакова, Велика Ташева Калайджиева, Анастасия Манолева Караманолева-Пенева, Зоя Емилова Бенкова, а против - 7 членове - Любомир Лилянов Сираков, Василка Димитрова Гатешка, Венелин Милков Ковачев, Виктор Руменов Монев, Емил Анчов Кехайов, Слави Якимов Чаушев и Симеон Атанасов Велинов, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20, във връзка с чл.70, ал.3 във връзка с ал.4, изр.второ от Изборния кодекс, поради липса на необходимото мнозинство по чл.70, ал.4, изр. първо от ИК Районна избирателна комисия 22 - Смолян,

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК в 3-дневен срок от обявяването

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Гавазов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Любомир Сираков

* Публикувано на 17.10.2014 в 13:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол